Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Зміст і анотації

№ 1030, випуск 66, 2012

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishСазонова О.С., Асиметричні гвинтові потоки, що мінімізують інтегральний відхил між частинами рівняння Больцмана, C. 4-13.

Для моделі твердих куль побудовано наближенi бiмодальнi розв’язки інтегро-диференціального рівняння Больцмана у випадку, коли максвелiвськi моди є гвинтовими з рiзними ступенями мализни їх кутових швидкостей. Здобуто деякі достатні умови для мінімізації інтегрального відхилу між частинами рівняння Больцмана.

Ключові слова: Рівняння Больцмана, інтегральний відхил, асиметричні гвинти.

2000 Mathematics Subject Classification: 76P05; 45K05; 82C40; 35Q55. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Кузнєцов А.Ю., Автомодельні розв'язки задачі про перерозподіл суфозійних частинок в ґрунті фільтраційним потоком рідини, C. 14-24.

У рамках кінематичної моделі процеса механічної суфозії розглянуто одномірні задачі про вимивання та осідання дрібних частинок грунту під впливом фільтраційного потоку рідини. Досліджені рухи з плоскими, циліндричними та сферичними волнами. Отримані автомодельні розв'язки, які содержать поверхні сильних та слабких розривів.

Ключові слова: фільтрація рідини, суфозія, сильний розрив, автомодельні розв'язки.

2000 Mathematics Subject Classification: 76S05.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Резуненко В.О., Потенціали сферичного сегменту і електростатичного заряду у присутності конуса і секціонованної сфери, C. 25-37.

В першій задачі електростатики знайдено явно коефіцієнти рядів Фур'е невідомих потенціалів. У другій задачі для знаходження коефіцієнтів рядів вилучена і обернена сингулярна частина матричного оператора. Використано контурне інтегрування і інтегральне перетворення Абеля. В результаті одержано інтегральне рівняння Фредгольма II роду.

Ключові слова: електростатика, заряд, сфери, конус, інтегральні рівняння.

2000 Mathematics Subject Classification: 65N12; 35A25; 78A455.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Чуйко О.В., Любима О.Є., Чуйко Ан.С., Автономна періодична задача для рівняння типу Хілла, C. 38-53.

Знайдено необхідні і достатні умови існування розв'язків нелінійної автономної періодичної задачі для рівняння типу Хілла в частинному критичном увипадку, а також ітераційна схема, побудована по методу найменших квадратів.

Ключові слова: автономна періодична задача, рівняння типу Хілла, метод найменших квадратів.

2000 Mathematics Subject Classification: 34B15.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Ямпольский O.Л., Мінімальні і цілком геодезичні одиничні перерізи сферичних розшарувань, C. 54-70.

Ми розглядаємо векторне розшарування $\E$ рангу $p$ та одиничне розшарування $\E_1\subset \E$ над рімановим многовидом $M^n$ з метрикою Сасакі. Ми наводимо приклади мінімальних перерізів і надаємо повне вирішення задачі про цілком геодезичні перерізи $\E_1$ у найпростішому нетривіальному випадку, коли $p=2$ і $n=2$.

Ключові слова: метрика Сасакi, одиничне розшарування, цiлком геодезичний одиничний перерiз.

2000 Mathematics Subject Classification: 53B25; 53C42.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Сєрікова І.Ю., Покроковий розв'язок матричної проблеми моментів на компактному інтервалі. 1, C. 71-78.

У статті отримано аналог шуровського покрокового процесу розв'язку проблеми моментів на компактному інтервалі. Наведено явні формули для узагальнених параметрів Шура.

Ключові слова: матрична проблема моментів, добуток Бляшке-Потапова, узагальнені параметри Шура, покроковий процес Шура.

2000 Mathematics Subject Classification: 47A57, 42A82.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Бахмат Ю.М., Дискретна математична модель дифракції Е-поляризованої електромагнітної хвилі на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь, C. 79-85.

У статті побудована математична модель дифракції Е-поляризованої електромагнітної хвилі на періодичній системі ідеально провідних кругових циліндричних поверхонь. Побудована також дискретна математична модель на базі метода дискретних особливостей. Проведений чисельний експеримент.

Ключові слова: задача дифракції, граничне інтегральне рівняння.

2000 Mathematics Subject Classification: 45E02, 65N05.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!