Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Зміст і анотації

№ 1018 -- 2012

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishСморцова Т.І., Відображення лінійних систем другого порядку з двовимірним керуванням, C. 4-20.

В статті розглянуто лінійні керовані системи з двовимірним керуванням. Основна мета статі - одержати явний вигляд розв'язку для задачі швидкодії для довільної лінійної керованої системи зі сталими коефіцієнтами, використовуючи аналітичний розв'язок цієї задачі для простішої системи. Для цього побудовано деяке негладке відображення множин 0-керованості даних систем. Іншими словами, досліджується еквівалентність систем з однаковою якісною поведінкою в околі точки спокою.

Ключові слова: Лiнiйна керована система, двовимiрне керування.

2000 Mathematics Subject Classification: 42A45. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Гордевський В.Д., Сисоєва Ю.А., Швидко релаксуючi розв’язки рiвняння Больцмана для газу з пружних куль, C. 21-29.

Для нелінійного кінетичного рівняння Больцмана у випадку моделі пружних куль знайдено новий наближений розв'язок. Він забезпечує довільну мализну рівномірно-інтегрального відхилу з вагою між частинами рівняння й дуже швидко прямує до нуля із зростанням часу.

Ключові слова: Пружні кулі, рівняння Больцмана, відхил.

2000 Mathematics Subject Classification: 76P05; 45K05; 82C40; 35Q55.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору


Сохін A.C., Ідентифікація системи з розподіленими параметрами, описуваної рівнянням переносу нейтронів з неізотропним нестаціонарним інтегралом зіткнень, C. 30-40.

В роботі вивчається задача ідентифікації лінійного нестаціонарного багатовимірного рівняння Больцмана з невиродженим генератором нейтронів по заданим початковим і спостережуваним кінцевим потокам нейтронів. Встановлені взаємно-однозначні зв'язки між щільністю генеретора нейтронів і спостереженням, що відносить початковому потоку нейтронів кінцевий приріст потоку нейтронів.

Ключові слова: Ідентифікація, рівняння переносу.

2000 Mathematics Subject Classification: 35Q20, 35R20, 35R30, 82D75.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору


Сировацький В.Н., Функціональні моделі комутативних систем операторів близьких до унітарних, С. 41-61.

Для комутативної системи лінійних обмежених операторів $ T_1, T_2 $, які діють в Гільбертовому просторі H, і не один з операторів $ T_1, T_2 $ не є стискуванням, побудована функціональна модель. Ця модель строєтся в просторі Л. де Бранжа для круга.

Ключові слова: Oператор, функцiональна модель.

2000 Mathematics Subject Classification: 47B32.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору


Олійник О.В., Розв'язок нелінійних рівнянь спеціального виду, С. 62-75.

В роботі досліджено і описано розв'язки системи нелінійних рівнянь, яка лежить в основі побудови трикутних моделей комутативних систем лінійних несамоспряжених операторів.

Ключові слова: Трикутні моделі, комутативні системи, лінійні несамоспряжені оператори.

2000 Mathematics Subject Classification: 47B15, 47A45, 47A48.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору


Успенський Б.В., Аврамов К.В., Нелінійні нормальні форми змушених коливань кусково-лінійних систем, С. 76-83.

Запропоновано метод дослідження нелінійних нормальних форм змушених коливань в кусково-лінійних системах. Метод базується на процедурі Раушера, яка зводить неавтономну динамічну систему до ітераційного процесу, на кожному кроці якого розв'язується автономна динамічна система.

Ключові слова: Нелинійні нормальні форми, кусково-лінійні системи, вимушені коливання.

2000 Mathematics Subject Classification: 70К45.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору
Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!