Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Зміст і анотації

№ 1061, випуск 67, 2013

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishГордевський В.Д., Гукалов О.О., Взаємодія смерчових течій у випадку моделі шорсткуватих куль, C. 4-16.

Досліджено взаємодію двох смерчових течій у газі з шорсткуватих куль. Використано бімодальний розподіл з максвелівськими модами спеціального вигляду. Отримані різні умови, які є достатніми для мінімізації інтегрального відхилу між частинами рівняння Бріана-Піддака.

Ключові слова: Шорсткуваті кулі, бімодальний розподіл, смерчі, чисто інтегральний відхил.

2000 Mathematics Subject Classification: 76P05; 45K05; 82C40; 35Q55. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Гладіліна Р.І., Про модіфікацію теорем прямого методу Ляпунова для імпульсних систем, C. 17-29.

За допомогою другого методу Ляпунова встановлено нові умови асимптотичної стійкості та нестійкості тривіального розв'язку системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією на поверхнях, в яких послаблено вимоги до функцій Ляпунова.

Ключові слова: Фільтрація рідини, суфозія, сильний розрив, автомодельні розв'язки.

2000 Mathematics Subject Classification: 34A37, 34D20.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Душкін В.Д., Квадратурні формули для обчислення інтегралів від кусково-неперервних функцій, C. 30-36.

Отримана інтерполяційна квадратурна формула для обчислення інтеграла від функції, що містить неусувний розрив першого роду. Ця формула є точною для многочленів, ступінь яких менше кількості точок інтерполяції. Показана збіжність наближених значень інтегралів до точних при збільшенні кількості точок інтерполяції і дана оцінка швидкості збіжності.

Ключові слова: Квадратурні формули, швидкості збіжності процесу наближень, многочлени Чебишова.

2000 Mathematics Subject Classification: 41A55.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .


Чуйко С.М., Чуйко О.В., Білущенко А.В., Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, C. 37-44.

Знайдено умови регуляризації лінійної періодичної крайової задачі длясистеми звичайних диференціальних рівнянь за допомогою імпульсного впливу. Побудовано узагальнений операторГріна та знайдено вигляд імпульсного збурення регуляризованої лінійної періодичної крайової задачі.

Ключові слова: умови регуляризації, періодичні крайові задачі, імпульсний вплив.

2000 Mathematics Subject Classification: 34B15. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Гришин А.П., Поєдінцева І.В., Коефіцієнти Фур'є борелівських мір на колі, C. 45-52.

Нехай $\mu$ - комплексна борелівська міра на одиничному колі $\bf T$ та $\hat{\mu}(n)$ - її коефіцієнти Фур'є. Обчислюється сума ряда$\sum\limits_{n=-\infty}^\infty \frac{\hat{\mu}(n)}{n+z}$. Існують різні критерії того, щоб задана послідовність $c_n$, $n\in(-\infty,\infty)$ була послідовністю коефіцієнтів Фур'є деякої комплексної борелівської міри $\mu$ на $\bf T$.Доводиться ще один критерій такого типу.

2000 Mathematics Subject Classification: 42A16. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Скорик В.О., Побудова множини програмних керувань, які вирішують задачу керованості для деякого класу лінійних неавтономних неоднорідних систем, C. 53-84.

Для деякого класу лінійнихнеавтономних неоднорідних систем без використання фундаментальної матриці неавтономної системи побудовані множини програмних керувань, які вирішують задачу повноїкерованості без обмежень на керування і задачу локальної нуль-керованості зобмеженнями на керування.

Ключові слова: керованість, лінійна неавтономна неоднорідна система, канонічна форма.

2000 Mathematics Subject Classification: 93B05, 93B10, 93B11. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .
Про засідання Харківського математичного товариства, C. 85. [ Повний текст (PDF) ]   Вгору .

Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!