Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

Вільний доступ до повних текстів всіх статей                   ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Зміст і анотації

Том 84, 2016

Ця сторінка Англійскою / This page in EnglishКадець В.М., Статистичну збіжність не можна задати однією статистичною мірою, C. 4-8.

Ми доводимо, що статистичну збіжність не можна задати однією статистичною мірою, відповідаючи таким чином на питання з нещодавної статті Лісіна Ченга, Ліхуа Лін та Сянгенга Чжоу.

Ключові слова: збіжність за фільтром; статистична збіжність; статистична міра.

2010 Mathematics Subject Classification: 40A35, 54A20.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Ігнатович С. Ю., Апроксимація автономних афінних керованих систем у сенсі швидкодії та алгебраїчна апроксимація, C. 9–21.

У роботі даються умови, за яких для автономних афінних систем з апроксимації у сенсі швидкодії випливає алгебраїчна апроксимація.

Ключові слова: нелiнiйнi керованi системи, задача швидкодiї, алгебраїчна апроксимацiя.

2010 Mathematics Subject Classification: 93B10, 93B25.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Жоголева Н.В., Щербак В.Ф., Ідентифікація характеристик осциляторних мереж, C. 22-30.

Розглянуто задачу спостереження стану та ідентифікації параметрів математичної моделі, яка представлена у вигляді системи взаємозалежних осциляторів Ван дер Поля. Такі системи виникають при моделюванні багатьох біологічних процесів, що мають циклічний характер. Використано метод синтезу інваріантних співвідношень, який розроблено для обернених задач теорії управління.   Метод дозволяє синтезувати кінцеві співвідношення, що визначають шукані невідомі як функції від відомих величин.

Ключові слова: спостерігач, ідентифікація параметрів, інваріантні співвідношення, осцилятор Ван дер Поля.

2010 Mathematics Subject Classification: 34C15, 93B07.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Стєпанова К.В., Напівкласичний аналіз при доведенні властивості згасання розв'язків за скінчений час для параболічних рівнянь з однорідною головною частиною та вироджуваним абсорбційним потенціалом, C. 31-45.

Вивчається поведінка розв'язків параболічних рівнянь з подвійною нелінійністю та вироджуваним потенціалом. Основний інтерес являє собою властивість згасання розв'зку за скінчений час, тобто, занулення розв'язку за скінчений час.

Ключові слова: вироджене нелінійне параболічне рівняння, дифузія-абсорбція, властивість згасання розв'язків, напівкласичний аналіз.

2010 Mathematics Subject Classification: 35A25, 35B40.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Борисов I.Д., Поцелуев С.I., Нестійкість Розенцвейга в двошаровій системі незмішуваних намагнічуваних рідин, C. 46-60.

Розглядається стійкість рівноваги двошарової системи незмішуваних намагнічуваних рідин, розділених тонкою горизонтальною пластиною з отвором. Запропоновано чисельний метод побудови границі області стійкості в просторі фізичних параметрів даної системи. Для випадку кругового отвору проведені розрахунки границі області стійкості і мод найбільш швидко зростаючих збурень.

Ключові слова: магнітна рідина, рівноважні форми, нестійкість рівноваги.

2010 Mathematics Subject Classification: 76W05.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Брисіна І.В., Макарічев В.О., Апроксимаційні властивості узагальнених Fup-функцій, C. 61-92.

Розглянуто узагальнені Fup-функції. Доведено теорему про майже-тригонометричний базис. Побудовано простори лінійних комбінацій зсувів узагальнених Fup-функцій і отримано верхню оцінку найкращого наближення цими просторами класів періодичних диференційованих функцій за нормою $L_2[-\pi,\pi]$.

Ключові слова: фінітна функція, наближення періодичних функцій, up-функція, поперечник за Колмогоровим, найкраще наближення, узагальнені Fup-функції.

2010 Mathematics Subject Classification: 41A30, 41A50.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Хількова Л.О., Усереднення рівняння дифузії в областях з дрібнозернистою межею з нелінійною граничною умовою типу Робена, C. 93-111.

В роботі розглядається крайова задача для рівняння стаціонарної дифузії в перфорованих областях, додаткових великому числу дрібних куль, що не перетинаються, на поверхні яких задається нелінійна умова типу Робена. Вивчається асимптотична поведінка розв'язків задачі. Виводяться усереднені рівняння, що описують головний член асимптотики розв'язків.

Ключові слова: усереднення, дифузія, умова Робена, квазірозв'язки.

2010 Mathematics Subject Classification: 35J65, 35Q80.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Гордевский В.Д., Сазонова О.С., Континуальний розподіл з гвинтовими модами, C. 112-122.

Побудовано явний наближений розв'язок нелінійного рівняння Больцмана для моделі твердих куль. Він має вид континуального розподілу у випадку локальних максвеліанів, що описують стаціонарні рівноважні стани газу, подібні гвинтам. Здобуто деякі граничні випадки, в яких цей розподіл мінімізує рівномірно-інтегральний відхил між частинами рівняння.

Ключові слова: тверді кулі, рівняння Больцмана, максвеліан, гвинти, рівномірно-інтегральний відхил, континуальний розподіл.

2010 Mathematics Subject Classification: 76P05; 45K05; 82C40; 35Q55.   [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.


Коробов Валерій Іванович. До 75-річчя з дня народження. C. 123-124.

  [ Повний текст (PDF) ]   Вгору.Повернення на початок сторінки.       Англiйскою / English

Зміст і анотації       Головна сторінка.


Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina, Seriya «Matematyka, prykladna matematyka i mekhanika»

;   Different visitors (IPs) since May 2, 2015: Free counters!